Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment11/14/2019
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
UBND thành phố4 Kế hoạch và Đầu tư10Quyết định1
  
Attachment10/26/2019
Nghị định Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Chỉnh phủ3Đất đai1
  
Attachment9/16/2019
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách thành phố năm 2018
Quyết định1
  
Attachment7/19/2019
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 (đợt 1)
Quyết định1
  
Attachment4/11/2019
Về việc công bố công khai tình hình thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách thị xã Quý 1 năm 2019
Quyết định1
  
Attachment8/15/2019
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Chỉnh phủ3Xây dựng2Văn bản2
  
Attachment9/24/2019
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thuhr tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment8/14/2019
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Chỉnh phủ3Xây dựng2
  
Attachment9/19/2019
Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Đất đai1Văn bản2
  
Attachment8/15/2019
Về việc Tuyên truyền phổ biến Luật quản lý thuế được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment6/24/2019
Về việc bãi bỏ đoạn 2 điều 2 quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng nai ban hành kèm theo quyết định số 22/2018/qđ-ubnd ngày 20/4/2018 của ubnd tỉnh đồng nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment8/15/2019
Về việc triển khai thực hiện nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật đặc xá 2018
UBND Tỉnh1Tư pháp3Văn bản2
  
Attachment8/1/2019
Về việc triển khai thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment8/9/2019
Thông báo Mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, THông tin và Thể thao thành phố Long Khánh
Văn bản2
  
Attachment8/16/2019
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 2)
Quyết định1
  
Attachment8/15/2019
Về việc triển khai nội dung về điều kiện sản xuất, kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp giấy và các thủ tục liên quan đến việc thực hiện sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá
Văn bản2
  
Attachment5/13/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết , hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Chỉnh phủ3
  
Attachment6/5/2019
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment5/6/2019
Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công của Bộ tài chính
Văn bản2
  
Attachment6/5/2019
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment6/10/2019
Tăng cường quán triệt và phối hợp, thông tin về phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, nồng độ cồn
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
6/10/2019
Tăng cường quán triệt và phối hợp, thông tin về phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, nồng độ cồn
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment5/28/2019
Về việc điều chỉnh hủy bỏ vị trí thực hiện tuyến đường giao thông nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại phường Xuân An, thị xã Long Khánh
UBND Tỉnh1Xây dựng2Văn bản2
  
Attachment3/15/2019
Về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
Chỉnh phủ3Văn bản2
  
Attachment5/9/2019
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục vaf đào tạo tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment8/7/2008
Thông tư hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước
Chỉnh phủ3
  
Attachment3/28/2011
Ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học
Chỉnh phủ3
  
Attachment4/18/2019
Về việc công bố thủ tục ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment5/2/2019
Thông báo hệ thống cơ sở đào tạo lái xe - Trung tâm sát hạch lái xe Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment4/25/2019
Về việc Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
1 - 30Next