• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018) - ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LONG KHÁNH QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ LONG KHÁNH LÊN THÀNH PHỐ TRƯỚC NĂM 2020 |
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 07


​Tổ chức đảng ấp, khu phố có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa bàn dân cư; là nơi lựa chọn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ cán bộ cho Đảng; đồng thời đoàn kết và tập hợp mọi lực lượng ở ấp, khu phố thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa bàn dân cư, do đó việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ấp, khu phố là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1.Phương hướng về nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo như thế nào?
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ấp, khu phố; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
- Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn khu dân cư đủ về số lượng để xây dựng tổ chức Đảng có cấp ủy, đảm bảo về chất lượng.
2.Mục tiêu cụ thể ra sao?
* Giai đoạn 1: từ năm 2017 đến năm 2020
- Hằng năm có trên 90% tổ chức đảng ấp, khu phố được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, có trên 80% đạt trong sạch, vững mạnh); giảm số tổ chức đảng ấp, khu phố yếu kém xuống dưới 0,5% so với tổng số tổ chức đảng ấp, khu phố.
- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do cấp ủy cấp trên giao hằng năm; chú trọng nâng cao chất lượng.
- Đến cuối nhiệm kỳ có trên 90% tổ chức đảng ấp, khu phố có cấp ủy theo Nghị quyết đề ra.
* Giai đoạn 2: từ năm 2020 và những năm tiếp theo
- Hằng năm có trên 95% tổ chức đảng ấp, khu phố được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, có trên 85% đạt trong sạch, vững mạnh); giảm số tổ chức đảng ấp, khu phố yếu kém xuống dưới 0,4% so với tổng số tổ chức đảng ấp, khu phố.
- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do cấp ủy cấp trên giao hằng năm; chú trọng nâng cao chất lượng.
- Đến năm 2025 có 100% tổ chức đảng ấp, khu phố có cấp ủy.
3.Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể?
Một là, Kiện toàn, nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ ấp, khu phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
- Các cấp ủy đảng bộ huyện, thị, thành phố chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ ấp, khu phố một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là cán bộ giữ chức danh bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên tổ chức đảng ấp, khu phố. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch để củng cố, kiện toàn một cách đồng bộ.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ở ấp, khu phố về công tác đảng, công tác quần chúng bằng nhiều hình thức; chú ý bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể ở khu dân cư và năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân. Hằng năm, cán bộ không chuyên trách, cấp ủy viên ấp, khu phố phải được bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
- Quan tâm phát hiện, giới thiệu cán bộ có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình đưa vào quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bố trí làm cán bộ ở ấp, khu phố, những đồng chí làm tốt, có triển vọng được cân nhắc làm cán bộ xã, cán bộ huyện theo quy trình.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hai là, nâng cao chất lượng tổ chức đảng ấp, khu phố; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
- Tổ chức đảng ấp, khu phố có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa bàn dân cư, để nâng cao chất lượng tổ chức đảng ấp, khu phố và trong sạch, vững mạnh, cấp ủy các cấp cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Thông tri số 35-TTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ các loại hình tổ chức đảng để vận dụng hướng dẫn chi, đảng bộ đề ra nội dung sinh hoạt cho phù hợp, tăng cường sinh hoạt Đảng theo chuyên đề, phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên để đảng viên thực hiện tốt vài trò tiên phong gương mẫu trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng.
Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng công tác dân vận trên địa bàn khu dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức; thông qua công tác vận động nhân dân để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân trong địa bàn dân cư. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội ở ấp, khu phố.
- Tăng cường công tác kết nạp vào Đảng những quần chúng nòng cốt ở địa bàn khu dân cư, có triển vọng phát triển để xây dựng lực lượng kế thừa. Quan tâm kết nạp vào Đảng đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú từ phong trào của các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp đặc điểm từng địa bàn khu dân cư… để hàng tháng, hàng quý, chi bộ họp ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp, sát với các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn dân cư. Trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề ít nhất 01 lần trong quý; thật sự coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, giúp nhau không ngừng tiến bộ.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương, ấp, khu phố nơi sinh sống phù hợp với nhiệm vụ của từng đảng viên. Đồng thời tăng cường công tác giám sát của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên.
- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng viên; kịp thời phát hiện và có biện pháp giáo dục đối với đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm, không chấp hành đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất, không đủ tư cách đảng viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên cơ sở cần tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng đảng đối với tổ chức đảng ở ấp, khu phố.
Ba là, Tổ chức Đảng ấp, khu phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tạo nguồn để xây dựng lực lượng cảm tình Đảng thật sự ưu tú,
giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
- Đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào ở địa phương để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, quần chúng tiêu biểu tạo nguồn kết nạp đảng viên.
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Thành lập tổ trung kiên, có kế hoạch và phân công các đồng chí cấp ủy viên và đảng viên chính thức theo dõi, hướng dẫn tổ trung kiên sinh hoạt, hàng quý phải có báo cáo kết quả việc phân công theo dõi sinh hoạt của tổ trung kiên trước chi bộ. Xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Đảng. Chú trọng, đổi mới công tác bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để quần chúng giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng và có ý thức phấn đấu tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bốn là, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi bộ về công tác kết nạp đảng viên. Xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.
- Xây dựng kế hoạch về công tác kết nạp đảng viên cho nhiệm kỳ, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng quý, năm, xác định lộ trình cụ thể để thực hiện; tổ chức triển khai, quán triệt đến các tổ chức đảng ấp, khu phố và các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện. Quan tâm kết nạp đảng viên là cán bộ nòng cốt ở ấp, khu phố, các nhân tố nổi trội, điển hình trong các phong trào trên địa bàn dân cư...
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động phong trào, thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đa dạng hóa hình thức hoạt động để tập hợp quần chúng vào tổ chức, qua đó phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu để chi bộ xem xét kết nạp, đảm bảo chất lượng.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nhất là chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ để nắm vững và thực hiện đúng phương châm, phương hướng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp quần chúng vào Đảng. Tránh ngại khó hoặc thụ động, tránh tư tưởng dễ dãi, tình cảm cá nhân mà bỏ qua các nguyên tắc, tiêu chuẩn, làm giảm chất lượng kết nạp đảng viên.
- Hàng quý, 6 tháng, 9 tháng phải tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá công tác kết nạp đảng viên, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thiết thực chỉ đạo công tác kết nạp đảng thời gian tới.
                                                     BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY
 

Thăm dò ý kiến

Đề án thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh


 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​