• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
LONG KHÁNH MỘT NĂM ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


​      Ngay từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016. Ban Thường vụ Thị ủy đã có sự khởi động bằng các hình thức phong phú. Trước tiên, là chỉ đạo việc đăng tải toàn văn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trang Thông tin điện tử thị xã để các cơ sở Đảng truy cập làm tài liệu tuyên truyền, học tập.  Sau đó, tham gia Hội thảo “giải pháp để triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW; tất cả các văn bản bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đều được sao gửi đến các cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ thị xã để căn cứ thực hiện.

hoctaphcm.jpg
    

    Song song đó, việc triển khai các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên và theo nội dung của đề án nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các ngành trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được Thị ủy triển khai chỉ đạo thường xuyên và được các Cấp ủy trực thuộc tiến hành thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cấp uỷ cơ sở đã linh hoạt trong việc đưa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt Chi bộ gắn với những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Bằng các hình thức học tập phong phú, đến nay đã có 32/32 Chi, Đảng bộ tổ chức học tập cho 4.292/4.344 đảng viên tham dự đạt 98,8%; hơn 88 nghìn lượt lượt đoàn viên, hội viên dự học thông qua tài liệu do Ban Tuyên giáo Thị ủy cung cấp. 100% Chi, Đảng bộ đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dựa trên những nội dung phù hợp với đặc điểm cụ thể và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã, cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại Chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, các chi, tổ hội. Trong quá trình học tập, các Cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Việc để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác của các cấp ủy Đảng và mỗi đồng chí đảng viên phải trên cơ sở lựa chọn một số vấn đề thiết thực, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó nhấn mạnh việc xác định trách nhiệm cá nhân tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhmột cách đồng bộ, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: các phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng được đẩy mạnh; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, phát huy sáng kiến cải tiến lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, tạo không khí phấn khởi tin tưởng ngày càng cao trong cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, Thị ủy rất quan tâm đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước tiếp tục được các cơ quan thông tin, các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức như: băngrôn, panô trên các tuyến đường từ thị xã đến các xã, phường và tại nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị; thông tin, cổ động trên các tuyến đường chính trung tâm thị xã; tại các khu di tích lịch sử-văn hoá; thông qua Cổng thông tin điện tử của thị xã và các xã, phường; các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hội thi kể chuyện; kể chuyện dưới cờ; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp; Đài truyền thanh thị xã xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát thanh mỗi ngày; hàng tháng các tờ tin nội bộ của xã, phường cũng đăng tải nhiều thông tin về hoạt động thực hiện Chỉ thị 05.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động biên soạn tài liệu Hỏi-đáp chuyên đề năm 2017 để triển khai tuyên truyền kịp thời, rộng rãi trên địa bàn thị xã; tuyên truyền giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo, hiệu quả của các tập thể và cá nhân trên địa bàn thị xã; những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua công tác tuyên truyền, đã góp phần truyền tải được những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa tác dụng của việc học tập và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Để việc học tập đạt hiệu quả hơn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã thực hiện việc lồng ghép thường xuyên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị. Mở các lớp chuyên sâu về học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên học tập, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần dần được lan tỏa ra cộng đồng xã hội và được hưởng ứng một cách tích cực. 

Đối với các mô hình làm theo cụ thể, phổ biết nhất vẫn là việc tổ chức kể chuyện các gương điển hình, viết nhật ký việc học tập và làm theo, nêu gương dưới cờ, Mỗi ngày làm một việc tốt vì cộng đồng… xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên như: mỗi ngày làm một việc tốt vì dân, tận tụy phục vụ nhân dân, mỗi ngày làm một việc tốt vì bệnh nhân, phong trào cùng nhau xây dựng nông thôn mới, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc,  hiến máu nhân đạo với “lễ hội xuân hồng”…., các mô hình gắn với tiết kiệm, giúp đỡ người nghèo, khó khăn, khuyến học như: nuôi heo đất, Nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tương trợ, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, ngày vì người nghèo…

Sau một trăm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có thể khẳng định rằng: Ban Thường vụ Thị ủy luôn bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn luôn nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng tham gia tạo thành phong trào thi đua rộng lớn trong toàn Đảng bộ.

Công tác triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đã có tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo kịp thời cho Cấp ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, công tác triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy manh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ thị xã đến cơ sở vẫn còn một số hạn chế, chưa kịp thời theo kế hoạch chung. Gương đảng viên, cán bộ chủ chốt điển hình còn quá khiêm tốn, nên sức lan tỏa của việc làm theo chưa thực sự rộng khắp. Việc phát hiện các nhân tố điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng còn chưa nhiều hoặc chưa mang tính thuyết phục. Các mô hình làm theo ở cơ sở chưa nhiều, chưa được sự quan tâm của các cấp ủy để nhân rộng các mô hình làm theo.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kinh nghiệm thời gian qua đã chỉ ra rằng: các cấp ủy Đảng cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, coi trọng, đề cao công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

Phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào hiện có ở cơ sở như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, phong trào xây dựng cơ quan có đời sống văn hoá tốt; phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học và Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc thực hiện quy chế ở cơ sở.

Các cấp ủy, người đứng đầu cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc. Đề cao việc đánh giá, rút kinh nghiệm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị chưa nghiêm túc triển khai thực hiện.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, vấn đề nêu gương và làm theo cần được cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc, gương mẫu thực hiện; Thực tế cho thấy, ở đâu ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo được đề cao và thực hiện tốt thì ở đó có những chuyển biến tích cực và trở thành phong trào rộng rãi trong các lực lượng quần chúng.

                                                                                          Ban Tuyên giáo Thị ủy

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​