• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố luôn được thực hiện đúng quy định


  

          Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố luôn được Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Long Khánh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã có nhiều nỗ lực, tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã được triển khai và thực hiện theo quy định. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố luôn phát huy dân chủ cơ sở, tiếp tục quan tâm và chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng nâng cao, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.


211111ntation1.jpg


          Việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, được UBND thành phố Long Khánh thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, phường, xã thực hiện nghiêm các quy định về những nội dung công việc phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật PCTN, như: Công khai việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật như: công khai, minh bạch về thủ tục hành chính tại UBND thành phố, được tiến hành niêm yết lĩnh vực thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính (niêm yết Bộ hồ sơ mẫu các thủ tục hành chính) của các ngành có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và công khai thông tin số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của công dân (Số điện thoại tổng đài 1022). Các cơ quan, đơn vị, phường, xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện chi thanh toán hoạt động tại đơn vị phải thông qua chuyển khoản tại ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt để thanh toán. Đến nay, trên địa bàn thành phố Long Khánh, các cơ quan, đơn vị, phường, xã đã thực hiện việc trả lương thông qua tài khoản tại ngân hàng đạt tỷ lệ 100%. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các phường, xã có sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ, định mức tiêu chuẩn, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Hàng năm, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại đơn vị mình, việc xây dựng thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo cơ quan hoạt động hiệu quả.

          Kết quả, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định; giai đoạn từ 2016-2019, trên địa bàn thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 87 trường hợp cán bộ, công chức (phường, xã và phòng, ban, đơn vị) thuộc danh mục phải chuyển đổi theo quy định. Hàng năm, UBND thành phố có quán triệt tổ chức, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Hàng năm, UBND thành phố có xây dựng kế hoạch, giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng, nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa không để tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn thành phố. Công tác thanh tra, giai đoạn năm 2016 đến năm 2019 trên địa bàn thành phố đã thực hiện 35 cuộc thanh tra, đạt 100%. Đến nay đã kết thúc 35 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 35 cuộc. Số đơn vị được thanh tra 84 đơn vị.

          Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm, thường xuyên được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả cao; các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thành phố đã có nhiều nỗ lực tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng nâng cao, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức liên quan và nhân dân trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết, nhận thức về PCTN; tham gia kịp thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng; xem xét, kiến nghị của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tạo điều kiện tốt cho hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Các cơ quan thuộc khối nội chính thành phố đã chủ động phối hợp thường xuyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, xét xử các vụ việc tham nhũng theo quy định.
          UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể của thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Hàng năm, HĐND thành phố và HĐND các xã, phường đều ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát, đều có báo cáo trước HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã liên quan kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát... trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện việc thu hồi đầy đủ các khoản tiền sử dụng sai mục đích theo kiến nghị (nếu có)... Giai đoạn từ năm 2017 - tháng 06/2021, các vụ việc tham nhũng đã được thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại do tham nhũng theo quy định.

 

 

 Minh Huệ​

  

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124