• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​UBND thành phố Long Khánh triển khai công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố


 

 

          Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Long Khánh. Theo đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 06-CT/TW); Kế hoạch số Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 42-KH/TU). Chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các phường, xã trong việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và Kế hoạch số 42-KH/TU nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia đình trong tình hình mới.


Screenshot 2021-11-18 154904.png
KH_THUC_HIEN_CHI_THI_06_CUA_TW_VE_CONG_TAC_GIA_DINH_TRONG_TINH_HINH_MOI.pdfKế hoạch 2146/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND TP.Long Khánh

          Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 42-KH/TU phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã. Lồng ghép công tác xây dựng gia đình với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số Kế hoạch số 42-KH/TU từ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp thành phố đến các phường, xã, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, đưa nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trở thành nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động gia đình là trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết của xã hội và vai trò của gia đình nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ về kiến thức xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình khó khăn, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm các gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản công bằng, bình đẳng, thuận lợi; gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó chú trọng việc xây dựng và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực gia đình. Tuyên truyền kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình, các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình, phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục trong hôn nhân và gia đình; tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập và ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc, phá hỏng sự bền vững của gia đình, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Giới thiệu, quảng bá các sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 06-CT/TW, Kế hoạch số 42-KH/TU; định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 

 Minh Huệ

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​