• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện với mục đích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Thông qua hoạt động tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân xuất sắc; những mô hình, điển hình tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

 Theo đó, các hoạt động tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được triển khai rộng rãi, thường xuyên từ cơ sở; hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học gắn với thực hiện tốt tiêu chí xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công tác tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 phải được tổ chức từ ấp, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đảm bảo cả về phần lễ, phần hội, được đông đảo nhân dân, cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên tham dự; thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân; đảm bảo đúng thời gian quy định, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Screenshot 2022-07-01 083636.png
1090-KH_to_chuc_ky_niem_Ngay_hoi_TDBVANTQ_2022.pdfKế hoạch 1090/KH-BCĐ ngày 28/6/2022 của Ban Chỉ đạo PT TDĐKXDĐSVH

Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022

Các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, Chương trình công tác Dân vận năm 2022. Trong đó trọng tâm là: tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn phức tạp về ANTT; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức các hoạt động vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động nhân dân thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động người phạm tội đầu thú, tự thú. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, doanh nghiệp và trường học với địa bàn dân cư trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thăm hỏi, động viên đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và quần chúng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn phức tạp, địa bàn dân tộc, tôn giáo và khu công nghiệp, khu nhà trọ có đông công nhân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng tám và Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, tập trung từ ngày 01/8 đến 19/8/2022, cụ thể: Đối với Khu, ấp: Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tổ chức trước ngày 04/8/2022. Đối với xã, phường, khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học: Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trước ngày 10/8/2022. Ban chỉ đạo thành phố chọn xã Bàu Trâm tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã, tổ chức trước ngày 05/8/2022, mời Ban chỉ đạo các xã, phường dự để học tập kinh nghiệm.

Minh H​uệ 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124