Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
TP Long Khánh triển khai các giải pháp cải thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2024 trên địa bàn

Để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân trong thời gian tới;

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Chỉ thị ngày 22/4/2024 về việc tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính hàng năm; gắn cải cách hành chính với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính

Tiếp tục chấn chỉnh, quán triệt trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, công việc của tổ chức, người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh thời gian xử lý, giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chức trách, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ.

8. TP Long Khánh triển khai các giải pháp cải thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2024 trên địa bàn.jpg
Công văn số 1994/UBND-NC ngày 27/6/2024 của UBND TP Long Khánh
TP Long Khánh triển khai các giải pháp cải thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2024 trên địa bàn​.pdf

Trong công tác phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến vụ việc, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết; cơ quan chủ trì phải theo dõi tiến độ để kịp thời đôn đốc, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ; cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc

Thường xuyên rà soát cập nhật, niêm yết kịp thời, đầy đủ các danh mục thủ tục hành chính, nội dung công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ thành phố đến các phường, xã và trên Trang Thông tin điện tử thành phố theo quy định.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, không có tình trạng tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan chuyên môn.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện số hóa thủ tục hành chính.

Thông tin chi tiết về việc triển khai các giải pháp cải thiện Bộ chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh có trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​