Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 – 2030" trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thực hiện Kế hoạch ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn thành phố" (sau đây gọi tắt là Đề án 315), Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 315 trên địa bàn thành phố.

Mục đích, triển khai thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có trình độ, kỹ năng hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới.

240705 Hòa giải viên cơ sở.jpg
Kế hoạch 1217/KH-UBND ngày 02/7/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 – 2030" trên địa bàn thành phố Long Khánh​.pdf

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu, các cơ quan, UBND các phường, xã được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch cùng các cơ quan nhà nước; thường xuyên phối hợp chặt chẻ, hiệu quả giữa các cơ quan, UBND các phường, xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và huy động các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở.

Mục tiêu tổng quát Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​