Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân vận và xây dựng Đảng năm 2024; Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của thành phố Long Khánh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024" với các nội dung:

 1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, của Hội đồng Nhân dân thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đặc biệt, mỗi cơ quan, đơn vị, phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tiếp tục đăng ký ít nhất 01 nội dung cụ thể, hoạt động nổi bật, thiết thực của đơn vị gắn liền đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

240209 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế.jpg
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

2. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, phường, xã, bám sát nội dung các phong trào thi đua lớn. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2020 - 2025, phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào “Doanh nghiệp thành phố Long Khánh hội nhập và phát triển", phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và các phong trào thi đua khác do thành phố phát động. Bên cạnh đó, thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giai đoạn trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ưu tiên phát triển công nghệ số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Thông qua các phong trào thi đua, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả gắn với việc giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua ái quốc trên tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, phát triển tỉnh Đồng Nai nói chung, thành phố Long Khánh nói riêng, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Nội dung các phong trào thi đua phải gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, hạn chế của cơ quan đơn vị địa phương; Thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo nguyên tắc: Kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Chú trọng nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không có tác dụng nêu gương; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, các cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng cho đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

5. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, tiêu đề rõ ràng để dễ thực hiện, kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan thông tin truyền thông cần chú trọng tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân các chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa thi đua trong toàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​