Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Sơ đồ Tổ chức thị xã

BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THỊ ỦY - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

Số điện thoại: 0913.850.493

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Đức Thạnh

Số điện thoại: 0918.447.359

 

3. PHÓ BÍ THƯ THỊ ỦY - CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

4. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - CHỦ TỊCH UBMTTQ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Đoàn Thanh Bắc

Số điện thoại: 0908.360.437

 

5. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

Số điện thoại: 0937.015.333

 

6. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

Họ và tên: Lương Văn Nay

Số điện thoại: 0913.179.949

 

7. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

Số điện thoại: 0918.534.767

8. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

Số điện thoại: 01676.474.579

 

9. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - PHÓ  CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Họ và tên: Trần Mộng Thành

Số điện thoại: 0913.620.769

 

10. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ

Họ và tên: Ngô Quang Tuấn

Số điện thoại:

 

11. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Trần Phương Đông

Số điện thoại: 0983.980.417

 

12. ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG XUÂN AN

Họ và tên: Đinh Hồng Quang

Số điện thoại: 0938.664.222

 

VĂN PHÒNG THỊ ỦY (0613.877.217)

 

          1. CHÁNH VĂN PHÒNG THỊ ỦY

          Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

SĐT: 0918.295.728

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mai

SĐT: 0948.626.777

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY (0613.877.213)

 

          1. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

          Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

SĐT: 0937.015.333

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

Họ và tên: Đoàn Thạch Nam

SĐT: 0913.756.672

 

3. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

Họ và tên: Trần Quốc Bình

SĐT: 0913.872.864 - 0618.670.077

 

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY (0613.877.214)

 

          1. TRƯỞNG BAN BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

          Họ và tên: Lương Văn Nay

SĐT: 0913.179.949

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

Họ và tên: Lương Ngọc Tươi

SĐT:

 

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY (0613.870.926)

 

          1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

          Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

SĐT: 0918.534.767

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

SĐT: 0618.670.413

 

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY (0613.877.211)

 

          1. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

          Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

SĐT: 01676.474.579

 

2. PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Họ và tên: Lê Minh Ánh

SĐT: 0903.860.348

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

          1. CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ

          Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

SĐT: 0913.850.493

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên: Lương Ngọc Hồng

SĐT: 0918.114.519

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thanh

SĐT: 0919.331.082 - 0916.800.739

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

 

         

1. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

SĐT: 01676.474.579

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Phan Văn Phúc

SĐT: 0941.616.387

 

BAN KT-XH HĐND THỊ XÃ

 

1. TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Lê Quang

SĐT: 0918.687.351

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND

Họ và tên: Đào Tiến Dũng

SĐT: 0123.4119.939

 

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

 

1. CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Trần Mộng Thành

Số điện thoại: 0913.620.769

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Bùi Quốc Thể

Số điện thoại: 0918.629.048

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

Họ và tên: Lê Văn Thắng

Số điện thoại: 0947.867.586

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Hoàng Trọng Phương

Số điện thoại: 0918.629.048

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Đoàn Thị Tuyết Trọng

Số điện thoại: 0985.715.615

 

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Hà

Số điện thoại: 0979.900.116

 

PHÒNG NỘI VỤ THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thái

Số điện thoại: 0919.006.008

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trần Đình Vân

Số điện thoại: 0918.596.737

 

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Tràng

Số điện thoại: 0949.244.797

 

4. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hương Thủy

Số điện thoại: 0919.693.293

 

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Hồ Cố Giả

Số điện thoại: 0918.080.820

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoàng Vy

Số điện thoại: 0978.805.659

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Thu Hương

Số điện thoại: 0919.613.077

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thanh Liêm

Số điện thoại: 0913.872.622

 

 

PHÒNG KINH TẾ THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lương Ngọc Thạch

Số điện thoại: 0914.708.798

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc

Số điện thoại: 0918.795.242

 

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Đức Đới

Số điện thoại: 0907.498.310

 

4. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Văn

Số điện thoại: 0917.470.558

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Số điện thoại: 0913.105.780

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Võ Thị Lệ Thủy

Số điện thoại: 0913.731.089

 

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trần Thị Thu Thanh

Số điện thoại: 0913.118.629

PHÒNG DÂN TỘC THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đặng Thanh Hiếu

Số điện thoại: 0903.738.320

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Thị Như Nga

Số điện thoại: 01218.801.579

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Huỳnh Quang Trung

Số điện thoại: 0913.931.284

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Số điện thoại: 0907.282.393

 

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Ngọc Thanh

Số điện thoại: 0909.143.807

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đỗ Quang Chánh

Số điện thoại:  01275.826.666

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trương Trọng Thy

Số điện thoại: 0945.014.445

 

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Thị Hương

Số điện thoại: 0919.246.989

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Trường Thọ

Số điện thoại: 0988.243.422

 

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Phương

Số điện thoại: 0913.189.608

 

PHÒNG Y TẾ THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Bùi Anh Tài

Số điện thoại: 0913.154.906

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Hồng Quân

Số điện thoại: 0918.807.899

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

Họ và tên: Phan Thành Chánh

Số điện thoại: 0919.400.914

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Khánh

Số điện thoại: 0918.700.472

 

THANH TRA THỊ Xà LONG KHÁNH

 

1. CHÁNH THANH TRA

Họ và tên: Đậu Khắc Châu

Số điện thoại: 0913.931.284

 

2. PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Cường

Số điện thoại: 01687.793.446

 

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN AN

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Văn Kim

Số điện thoại:  0918.797.061

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Hoàng Long Hà

Số điện thoại: 0908.483.686

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Phan Thanh Linh

Số điện thoại: 0915.552.077

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt

Số điện thoại:  0919.009.570

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Duyên

Số điện thoại:  0915.747.585

 

UBND PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Đề

Số điện thoại: 0978.313.797

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Đoàn Như Vượng

Số điện thoại: 0919.387.002

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Lương Ngọc Huệ

Số điện thoại: 0918.797.061

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0983.455.669

 

UBND PHƯỜNG XUÂN THANH

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Số điện thoại: 0917.397.917

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Thị Phương

Số điện thoại: 0981.776.015

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN TRUNG

 

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thế Trí

Số điện thoại: 0918.276.932

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Huỳnh Các Tiên

Số điện thoại: 0986.565.947

 

 

UBND XÃ BẢO QUANG

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Công Nghị

Số điện thoại:  0913.199.063

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Quyên

Số điện thoại: 0913.184.546

 

 

UBND XÃ SUỐI TRE

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Vĩnh Hiền

Số điện thoại:  0913.370.208

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Phạm Thị Thu Yến

Số điện thoại: 0937.606.902

 

UBND XÃ XUÂN TÂN

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Quy Thành

Số điện thoại:  0934.552.891

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Lê Văn Hiệp

Số điện thoại: 0933.009.789

 

UBND XÃ BẢO VINH

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Khắc Anh

Số điện thoại:  0918.354.142

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Nguyễn Thị Hồng Nga

Số điện thoại:  0128.418.2222

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Thị Thi

Số điện thoại:  

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Số điện thoại:  0948.414.175

 

UBND XÃ BÌNH LỘC

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Thái Đình Hướng

Số điện thoại:  0919.009.570

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thị Ngọc Oanh

Số điện thoại:  01674.974.358

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Đặng Mạnh Trung

Số điện thoại:  0986.842.508

 

UBND XÃ HÀNG GÒN

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Lê Vũ

Số điện thoại:  0949.448.061

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Đinh Sỹ Nghĩa

Số điện thoại:  01695.589.639

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thanh Lam

Số điện thoại:  0919.408.094

 

UBND XÃ BÀU TRÂM

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Minh Tuấn

Số điện thoại:  0919.302.229

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thị Thanh Tâm

Số điện thoại:  0919.996.018

 

UBND XÃ BÀU SEN

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Trung Bắc

Số điện thoại:  0989.743.933

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Mai Trọng Hữu

Số điện thoại:  0906.189.206

 

UBND XÃ XUÂN LẬP

 

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Thanh Khang

Số điện thoại:  0949.203.060

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Tạ Văn Hậu

Số điện thoại:  


3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Lê Văn Hiệp

Số điện thoại: 0933.009.789

Các trang giới thiệu khác

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​