• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 * THỊ ỦY LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

Số điện thoại: 0913.850.493

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Đức Thạnh

Số điện thoại: 0918.447.359

 

3. PHÓ BÍ THƯ THỊ ỦY

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

VĂN PHÒNG THỊ ỦY (02513.877.217)

 

                    1. CHÁNH VĂN PHÒNG THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

SĐT: 0918.295.728

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mai

SĐT: 0948.626.777

 

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY (02513.877.213)

 

1. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

SĐT: 0937.015.333

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

Họ và tên: Trần Quốc Bình

SĐT: 0913.872.864

 

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY (02513.877.214)

 

1. TRƯỞNG BAN BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

Họ và tên: Lương Văn Nay

SĐT: 0913.179.949

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

Họ và tên: Lương Ngọc Tươi

SĐT: 0918.725.882

 

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY (02513.870.926)

 

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

SĐT: 0918.534.767

2. PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

SĐT: 02518.670.413

 

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY (02513.877.211)

 

1. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

SĐT: 01676.474.579

2. PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Họ và tên: Lê Minh Ánh

SĐT: 0903.860.348

 

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ XÃ LONG KHÁNH

UBMTTQ THỊ XÃ

1.    CHỦ TỊCH UBMTTQ THỊ XÃ

Họ và tên: Đoàn Thanh Bắc

Số điện thoại: 0908.360.437

2.    PHÓ CHỦ TỊCH UBMTTQ THỊ XÃ

Họ và tên: Phạm Thế Anh

Số điện thoại: 0989.881.955

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ

1.    CHỦ TỊCH HỘI

Họ và tên: Võ Thị Kim Trang

Số điện thoại: 0945.629.048

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng

Số điện thoại: 0914.629.141

 

HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ

1.    CHỦ TỊCH HỘI

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Dung

Số điện thoại: 0919.476.522

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Số điện thoại: 0915.553.370

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ

1.    CHỦ TỊCH HỘI

Họ và tên: Phạm Quốc Thân

Số điện thoại: 0985.738.945

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Số điện thoại:

 

ĐOÀN THANH NIÊN THỊ XÃ

1.    BÍ THƯ THỊ ĐOÀN

Họ và tên: Nguyễn Minh Kiên

Số điện thoại: 0917.51.77.87

2.    PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên: Bùi Khánh Nam

Số điện thoại: 0972.456.144

3.    PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên: Thái Trung Ngọc

Số điện thoại: 0942.323.873

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ

1. CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN

Họ và tên: Trương Thị Bích Liên

Số điện thoại: 0918.609.044

2. PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN

Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Số điện thoại: 0918.992.047

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

 

          1. CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ

          Họ và tên: Nguyễn Văn Nải

SĐT: 0913.850.493

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên: Lương Ngọc Hồng

SĐT: 0918.114.519

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thanh

SĐT: 0919.331.082 - 0916.800.739

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

1. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy

SĐT: 01676.474.579

2. PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Phan Văn Phúc

SĐT: 0941.616.387

 

BAN KT-XH HĐND THỊ XÃ

1. TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND THỊ XÃ

Họ và tên: Lê Quang

SĐT: 0918.687.351

2. PHÓ TRƯỞNG BAN KT-XH HĐND

Họ và tên: Đào Tiến Dũng

SĐT: 0123.4119.939

 

 

* LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH

1. CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Họ và tên: Trần Mộng Thành

Số điện thoại: 0913.620.769

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Họ và tên: Bùi Quốc Thể

Số điện thoại: 0918.629.048

 

4. PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Họ và tên: Lê Văn Thắng

Số điện thoại: 0947.867.586

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THỊ Xà LONG KHÁNH

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Hoàng Trọng Phương

Số điện thoại: 0918.629.048

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Đoàn Thị Tuyết Trọng

Số điện thoại: 0985.715.615

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Hà

Số điện thoại: 0979.900.116

 

PHÒNG NỘI VỤ THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thái

Số điện thoại: 0919.006.008

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Tràng

Số điện thoại: 0949.244.797

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hương Thủy

Số điện thoại: 0919.693.293

 

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Hồ Cố Giả

Số điện thoại: 0918.080.820

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoàng Vy

Số điện thoại: 0978.805.659

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Thu Hương

Số điện thoại: 0919.613.077

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Trường

Số điện thoại: 0913.109.034

 

 

PHÒNG KINH TẾ THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lương Ngọc Thạch

Số điện thoại: 0914.708.798

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc

Số điện thoại: 0918.795.242

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Đức Đới

Số điện thoại: 0907.498.310

4. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Hữu Văn

Số điện thoại: 0917.470.558

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Số điện thoại: 0913.872.622

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Võ Thị Lệ Thủy

Số điện thoại: 0913.731.089

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trần Thị Thu Thanh

Số điện thoại: 0913.118.629

 

PHÒNG DÂN TỘC THỊ XÃ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đặng Thanh Hiếu

Số điện thoại: 0903.738.320

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Thị Như Nga

Số điện thoại: 01218.801.579

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phạm Huỳnh Quang Trung

Số điện thoại: 0913.931.284

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Số điện thoại: 0907.282.393

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Ngọc Thanh

Số điện thoại: 0909.143.807

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Đỗ Chánh Quang

Số điện thoại:  01275.826.666

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Trương Trọng Thy

Số điện thoại: 0945.014.445

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Tân

Số điện thoại: 0908.524.576

 

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỊ XÃ LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Thị Hương

Số điện thoại: 0919.246.989

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Trường Thọ

Số điện thoại: 0988.243.422

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Phương

Số điện thoại: 0913.189.608

 

PHÒNG Y TẾ THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Bùi Anh Tài

Số điện thoại: 0913.154.906

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Hồng Quân

Số điện thoại: 0918.807.899

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LONG KHÁNH

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

Họ và tên: Phan Thành Chánh

Số điện thoại: 0919.400.914

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Văn Khánh

Số điện thoại: 0918.700.472

 

THANH TRA THỊ Xà LONG KHÁNH

1. CHÁNH THANH TRA

Họ và tên: Đậu Khắc Châu

Số điện thoại: 0913.931.284

2. PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Cường

Số điện thoại: 01687.793.446

 

 ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ Xà LONG KHÁNH

1. TRƯỞNG ĐÀI

Họ và tên: Đặng Ngọc Trường

Số điện thoại: 0933.044.065

2. PHÓ TRƯỞNG ĐÀI

Họ và tên:  Nguyễn Đoàn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0919.178.387


UBND PHƯỜNG XUÂN AN

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Văn Kim

Số điện thoại:  0918.797.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Hoàng Long Hà

Số điện thoại: 0908.483.686

3. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Phan Thanh Linh

Số điện thoại: 0915.552.077

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt

Số điện thoại:  0919.009.570

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Duyên

Số điện thoại:  0915.747.585

 

UBND PHƯỜNG PHÚ BÌNH

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Đề

Số điện thoại: 0978.313.797

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Đoàn Như Vượng

Số điện thoại: 0919.387.002

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN BÌNH

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Lương Ngọc Huệ

Số điện thoại: 0918.797.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0983.455.669

 

UBND PHƯỜNG XUÂN THANH

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Số điện thoại: 0917.397.917

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Trần Thị Phương

Số điện thoại: 0981.776.015

 

 

UBND PHƯỜNG XUÂN TRUNG

1. CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thế Trí

Số điện thoại: 0918.276.932

2. PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG

Họ và tên: Huỳnh Các Tiên

Số điện thoại: 0986.565.947

 

 

UBND XÃ BẢO QUANG

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Công Nghị

Số điện thoại:  0913.199.063

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Quyên

Số điện thoại: 0913.184.546

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Số điện thoại: 0913.627.378

 

 

UBND XÃ SUỐI TRE

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Vĩnh Hiền

Số điện thoại:  0913.370.208

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Phạm Thị Thu Yến

Số điện thoại: 0937.606.902

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Số điện thoại:  0948.414.175

 

UBND XÃ XUÂN TÂN

1.    CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Số điện thoại:  0918.050.609

2.    PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Quy Thành

Số điện thoại:  0934.552.891

 

UBND XÃ BẢO VINH

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Khắc Anh

Số điện thoại:  0918.354.142

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Nguyễn Thị Hồng Nga

Số điện thoại:  0128.418.2222

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Thị Thi

Số điện thoại: 

 

UBND XÃ BÌNH LỘC

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Đoàn Thạch Nam

Số điện thoại:  0913.756.672

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thị Ngọc Oanh

Số điện thoại:  01674.974.358

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Đặng Mạnh Trung

Số điện thoại:  0986.842.508

 

UBND XÃ HÀNG GÒN

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Lê Vũ

Số điện thoại:  0949.448.061

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Đinh Sỹ Nghĩa

Số điện thoại:  01695.589.639

3. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thanh Lam

Số điện thoại:  0919.408.094

 

UBND XÃ BÀU TRÂM

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Minh Tuấn

Số điện thoại:  0919.302.229

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Trần Thị Thanh Tâm

Số điện thoại:  0919.996.018

 

UBND XÃ BÀU SEN

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Trần Trung Bắc

Số điện thoại:  0989.743.933

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Mai Trọng Hữu

Số điện thoại:  0906.189.206

 

UBND XÃ XUÂN LẬP

1. CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Nguyễn Thanh Khang

Số điện thoại:  0949.203.060

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên :  Tạ Văn Hậu

Số điện thoại: 

2. PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

Họ và tên: Lê Văn Hiệp

Số điện thoại: 0933.009.789
Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​