• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 * THÀNH ỦY LONG KHÁNH

 

1. BÍ THƯ THÀNH ỦY

Họ và tên: Hồ Văn Nam

Số điện thoại: 0913.942.767

 

2. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy 

Số điện thoại: 0982.598.079

 

3. PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY

Họ và tên: Phạm Việt Phương

Số điện thoại: 0982.994.545

 

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY (02513.877.217)

 

                    1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Vĩnh Hiền

SĐT: 0913.370.208

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Đào Thị Thu Tuyền

SĐT: 0989.764.470

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Thị Thu Ngọc

SĐT: 0916.175.616

 

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY (02513.877.213)

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Bùi Hoàng Quyên

SĐT: 0937.015.333

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Thái

SĐT: 0919.006.008

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY - TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ (02513.877.214)

 

1. TRƯỞNG BAN - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BDCT

Họ và tên: Nguyễn Trung Tín

SĐT: 0918.295.728

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Phan Nguyễn Đoan Hạnh 

SĐT: 0909.129.696

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hồ Cố Giả

Số điện thoại: 0918.080.820 

 

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY (02513.870.926)

 

1. TRƯỞNG BAN (CHỦ TỊCH UBMTTQ)

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

SĐT: 0918.534.767

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

SĐT: 0346.262.632

 

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY (02513.877.211)

 

1. CHỦ NHIỆM UBKT THÀNH ỦY (CHÁNH THANH TRA)

Họ và tên: Đoàn Thanh Bắc 

SĐT: 0908.360.437

 

2. PHÓ CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Đào Thị Tố Anh

SĐT: 0909.259.059

 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

          1. CHỦ TỊCH

          Họ và tên: Hồ Văn Nam

SĐT: 0913.942.767

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thắng 

SĐT: 0947.867.586

 


BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

 

1. TRƯỞNG BAN​

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

SĐT: 0907.282.393


2. PHÓ TRƯỞNG BAN 

Họ và tên: Hoàng Thị Anh Thư

SĐT: 0912.712.08

 

BAN KT-XH HĐND THÀNH PHỐ

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Lê Quang

SĐT: 0918.687.351

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên :  Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Số điện thoại:  0948.414.175

 

* UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

1. QUYỀN CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Đỗ Chánh Quang

Số điện thoại: 0909.177.757

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Bùi Quốc Thể

Số điện thoại:   0918.629.048

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đào Đại Giang

Số điện thoại: 0907.064.591

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

 

1. CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Phạm Huỳnh Quang Trung

Số điện thoại: 0918.746.514

 

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:  Đoàn Thị Tuyết Trọng

Số điện thoại: 0985.715.615

 

3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Tuấn Chinh

Số điện thoại: 0918.235.659

 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Văn Kim 

Số điện thoại: 0918.797.061

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Tràng

Số điện thoại: 0949.244.797

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Đoàn Hương Thủy

Số điện thoại: 0966.557.679

 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 

          1. TRƯỞNG PHÒNG

          Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Vy

          Số điện thoại: 0978.805.659

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  

Số điện thoại: 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

 

1. TRƯỞNG PHÒNG 

Họ và tên:  Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Số điện thoại: 0869.929.483

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Hồ Quang Vương

Số điện thoại: 0919.943.738

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Lâm Thị Ngọc Thảo

Số điện thoại: 0968.032.547

 

PHÒNG KINH TẾ 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Bích Hạnh  

Số điện thoại: 0918.058.010​

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc

Số điện thoại: 0918.795.242

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Phan Trần Thiên Lý

Số điện thoại: 094 1171771

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Số điện thoại: 0913.872.622

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Mai

Số điện thoại: 0948.626.777

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Tạ Xuân Sơn

Số điện thoại: 0918.323.012

 

PHÒNG DÂN TỘC 

 

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (PHỤ TRÁCH)

Họ và tên: Phan Văn Phúc

Số điện thoại: 0941.489.370

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Thị Như Nga

Số điện thoại: 0798.801.579

  

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Số điện thoại:  0919.302.229

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  

Số điện thoại: 

 


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

Họ và tên:  Đặng Nam Phước

Số điện thoại: 0915.025.616

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Huỳnh Dũ

Số điện thoại: 0987.195.159

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trương Thị Hương

Số điện thoại: 0919.246.989

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Nguyễn Trường Thọ

Số điện thoại: 0988.243.422

 

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: 

Số điện thoại: 

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:  Lương Hồng Quân

Số điện thoại: 0918.807.899

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

1. TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Trần Công Nghị

Số điện thoại: 0913.199.063

 

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Phan Thành Chánh

Số điện thoại: 0919.400.914

 

THANH TRA THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

 

1. CHÁNH THANH TRA (CHỦ NHIỆM UBKT THÀNH ỦY)

 

Họ và tên: Đoàn Thanh Bắc 

SĐT: 0908.360.437​​​

 

2. PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  Nguyễn Đức Sơn

Số điện thoại: 0918.333.691 

 

3. PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:  

Số điện thoại: 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

 

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Võ Thị Thủy

Số điện thoại: 0916.756.861

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Phạm Chín

Số điện thoại: 0918.795.252

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Uyên

Số điện thoại: 0946.201.175

 

4. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Trương Hoàng Thông

Số điện thoại: 0376.970.971

 

5. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:  Nguyễn Đoàn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0919.178.387

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

                    

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Trọng Phương

Số điện thoại: 0962.937.799

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số điện thoại: 0908. 259.088

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Hoàng Quang Phục

Số điện thoại: 0913.926.263

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Mai Xuân Phúc

Số điện thoại: 0983.839.252

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Võ Chí Tâm

Số điện thoại: 0908.812.689


ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 05

 

1. ĐỘI TRƯỞNG 

Họ và tên: Trần Khánh Dương 

Số điện thoại: 0918.054.248

 

2. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG

Họ và tên: Cao Xuân Hảo

Số điện thoại: 0983.983.828

 

3.  PHÓ ĐỘI TRƯỞNG​​

Họ và tên:  

Số điện thoại: 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN


1. GIÁM ĐỐC 

Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

Số điện thoại: 0918.700.472

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Bạch Thị Đào

Số điện thoại: 0917.879.313

 

3. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Minh Huy

Số điện thoại:  0918.143.063

 

4. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Phạm Thế Thắng

Số điện thoại: 0918.925.263 


TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 

1. GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Đức Đới

Số điện thoại: 0907.498.310

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Lê Văn Lượng

Số điện thoại: 0906.373.877


BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG KHÁNH

 

1. TRƯỞNG BAN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Văn

Số điện thoại: 0917.470.588

 

UBND PHƯỜNG XUÂN AN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Long Hà

Số điện thoại:  0908.483.686

2. PHÓ CHỦ TỊCH 

Họ và tên: Nguyễn Phan Thanh Linh

Số điện thoại: 0915.552.077

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Phạm Trường Sơn

Số điện thoại: 0919.686.980

 

UBND PHƯỜNG XUÂN HÒA

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Đặng Thanh Hiếu

Số điện thoại: 0916.612.545

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Duyên

Số điện thoại:  0915.747.585

 

UBND PHƯỜNG PHÚ BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đề

Số điện thoại: 0978.313.797

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thành Huy

Số điện thoại: 0919.301.245

  

UBND PHƯỜNG XUÂN BÌNH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thanh Tân

Số điện thoại: 0908.524.576

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại: 0983.455.669

 

UBND PHƯỜNG XUÂN THANH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Trọng Thy

Số điện thoại: 0945.014.445

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Thị Phương

Số điện thoại: 0981.776.015

  

UBND PHƯỜNG XUÂN TRUNG

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Tuấn Kiệt

Số điện thoại: 0919.009.570

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Huỳnh Các Tiên

Số điện thoại: 0986.565.947

  

UBND XÃ BẢO QUANG

 

1. CHỦ TỊCH 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Số điện thoại: 0913.627.378

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Quyên

Số điện thoại: 0913.184.546

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nga

Số điện thoại: 078.418.2222

 

UBND PHƯỜNG SUỐI TRE

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Ngọc Thanh 

Số điện thoại:  0909.143.807

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thị Thu Yến

Số điện thoại: 0937.606.902

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cường

Số điện thoại:  02518.659.523

 

UBND PHƯỜNG XUÂN TÂN

 

               1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Long

Số điện thoại: 0916.394.089

 

               2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Minh Trí

Số điện thoại: 0918.356.579

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lương Hồng Nhung

Số điện thoại: 0933.515.187 

 

UBND PHƯỜNG BẢO VINH

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Minh Ánh​

Số điện thoại: 0903.860.348

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Thị Thi

Số điện thoại:  0911.323.151

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa

Số điện thoại: 0908.727.535

 

UBND XÃ BÌNH LỘC

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Số điện thoại: 0918.050.609

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Đặng Trung Mạnh

Số điện thoại:  0986.842.508

 

UBND XÃ HÀNG GÒN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Lê Vũ

Số điện thoại:  0949.448.061

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Đinh Sỹ Nghĩa

Số điện thoại:  0395.589.639

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Nguyễn Phương Nam

Số điện thoại:  0919.408.094

 

UBND XÃ BÀU TRÂM

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Thị Trâm Anh

Số điện thoại: 0917.397.917

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Tâm

Số điện thoại:  0919.996.018

 

UBND PHƯỜNG BÀU SEN

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Trung Bắc

Số điện thoại:  0989.743.933

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Mai Trọng Hữu

Số điện thoại:  0906.189.206

 

UBND PHƯỜNG XUÂN LẬP

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trường

Số điện thoại:  0913.109.034

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên :  Tạ Văn Hậu

Số điện thoại: 0917.989.239

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Thanh Hiệp

Số điện thoại: 0933.009.789


*
MẶT TRẬN VÀ CÁC HỘI - ĐOÀN THỂ

 

UBMTTQ THÀNH PHỐ

 

1 CHỦ TỊCH UBMTTQ (TRƯỞNG BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY)

Họ và tên: Phạm Văn Hoàng 

Số điện thoại:  0918.534.767

 

2PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Văn Thành 

Số điện thoại:  0918.534.508

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

 

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Võ Thị Kim Trang

Số điện thoại: 0945.629.048

 

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thúy Phượng

Số điện thoại: 0914.629.141

 

                     3.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phan Thị Minh Hiếu

Số điện thoại: 0909.366.037

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

 

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

Số điện thoại: 02518.670.413

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

 

1.    CHỦ TỊCH

Họ và tên: Phạm Quốc Thân

Số điện thoại: 0985.738.945

 

2.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Lê Văn Thành

Số điện thoại: 0983.177.889

 

3.    PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Hồ Dương

Số điện thoại:

  

THÀNH ĐOÀN LONG KHÁNH

 

1.    BÍ THƯ

Họ và tên: 

Số điện thoại: 

 

2.    PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên: Bùi Khánh Nam

Số điện thoại: 0972.456.144

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

 

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trương Thị Bích Liên

Số điện thoại: 0918.609.044

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Số điện thoại: 0918.992.047

 

 

 

 

 ​

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​