Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tài liệu hỏi đáp Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 Và Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

230210 Tuyeen truyeenf thwjc hieen NQ.jpg

 

 Câu 01. Hỏi: Hãy nêu những kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh tế năm 2022 là gì?

Đáp: Năm 2022 kinh tế của thành phố tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công tác kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt. Các ngành công nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phục hồi và phát triển; xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm đầu tư, kết quả thu ngân sách năm đạt 140,36% dự toán tỉnh giao, tăng 40,71% so cùng kỳ, vượt 40,36% dự toán tỉnh giao.

Câu 02. Hỏi: Kết quả cụ thể trên lĩnh vực văn hóa, xã hội như thế nào?

Đáp: Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phát triển; chất lượng công tác giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác y tế đạt được nhiều kết quả; khoa học - công nghệ được đẩy mạnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt được nhiều kết quả tích cực. Giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực cả quy mô và chất lượng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực. Tập trung thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.  

Câu 03. Hỏi: Kết quả của công tác Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được thể hiện như thế nào?

Đáp: Quốc phòng, an ninh được chú trọng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Công tác quân sự - quốc phòng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

 

Câu 04. Hỏi: Kết quả hoạt động Bộ máy chính quyền các cấp được thể hiện như thế nào?

Đáp: Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tập trung lãnh đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng gắn với cải cách tư pháp, chuyển đổi số.

Hoạt động của HĐND thành phố và các phường, xã được đổi mới về nội dung và phương thức; chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND các cấp từng bước được nâng lên. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Đại biểu dân cử đã phát huy được vai trò đại diện của mình thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bộ máy hành chính Nhà nước thành phố và các phường, xã đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước được nâng cao. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng năng lực thực thi công vụ, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã giảm phiền hà cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Câu 05. Hỏi: Kết quả của công tác Dân vận được thể hiện như thế nào?

Đáp: Năm 2022, công tác dân vận của Đảng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát tri ển kinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hoàn thành các báo cáo sơ, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tập trung tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Qua đánh giá chất lượng hoạt động trong năm 2022, có 94,22% (212/225) cơ sở Đoàn, Hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 53 cơ sở Đoàn, Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), đạt chỉ tiêu nghị quyết; 100/120 cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở sơ sở, đạt tỷ lệ 83,33%; 41/48 cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tiêu chí dân vận khéo, đạt tỷ lệ 85,41%.

Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể theo hướng chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; công tác dân vận của chính quyền được chú trọng hơn, ngày càng sâu sát và gắn bó với nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tiếp thu kiến nghị, kịp thời điều chỉnh, thấu hiểu và giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu 06. Hỏi: Kết quả của công tác xây dựng Đảng được thể hiện như thế nào?

Đáp: Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; trọng tâm là thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điể m sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động thông qua trang fanpage “Thành phố tôi yêu”, trang Thông tin điện tử của thành phố và các trang mạng xã hội của cơ sở để thường xuyên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực và nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được đẩy mạnh; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo của Đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác kết nạp đảng viên mới được tập trung thực hiện; Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, chính quyền trong hệ thống chính trị của thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Những giải pháp thực hiện Nghị quyết trong năm 2023

Câu 07. Hỏi: Một số giải pháp để phát triển thương mại-dịch vụ là gì?

Đáp:  Tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranhphát triển hạ tầng thương mại phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phấn đấu tổng doanh số bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 tăng 25-26% so với năm 2022. Phát triển và mở rộng hoạt động mạng lưới thương mại trên địa bàn, kết hợp với đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, khuyến khích, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển các loại hình dịch vụ. Xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm truyền thống, có thế mạnh của địa phương, nhất là các mặt hàng trái cây đặc sản, nấm mèo...gắn với phát triển loại hình du lịch vườn. Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Cơ cấu lại, phục hồi và phát triển thương mại, dịch vụ; tập trung các giải pháp để sớm khôi phục thị trường du lịch, tạo thuận lợi cho ngành du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế động lực. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, liên kết du lịch, đầu tư các loại hình, sản phẩm du lịch mới, cao cấp, các dịch vụ du lịch gắn với kinh tế ban đêm và tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch.

Câu 08. Hỏi: Một số giải pháp về sản xuất công nghiệp như thế nào?

Đáp: Duy trì phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, tập trung phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ chế biến nông sản. Quan tâm ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh trong các hoạt động. Thực hiện tốt công tác khuyến công; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tuyệt đối không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng của thành phố và giải quyết việc làm cho nhiều lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của Khu công nghiệp Long Khánh, Suối Tre và theo dõi việc bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hàng Gòn (300 ha) và Cụm công nghiệp Hàng Gòn (70 ha) để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo từ các nguyên liệu, sản phẩm có lợi thế của địa phương, công nghiệp hỗ trợ, dược phẩm... theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Tăng cường đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ động, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để phát triển sản xuất các mặt hàng có lợi thế, giá trị cao; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương.  

Câu 09. Hỏi: Một số giải pháp về sản xuất nông nghiệp cụ thể ra sao?

Đáp: Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng cao, nâng cao giá trị gia tăng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với duy trì nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2020 - 2025, công tác khuyến nông, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nhất là chương trình cây trồng chủ lực. Tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế chế biến, bảo quản sản phẩm trái cây trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng đa ngành, nông nghiệp xanh, hiện đại, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, thông minh trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” dựa trên cơ sở nền tảng các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của địa phương, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn. Phấn đấu trong năm 2023, thành phố có thêm 03 sản phẩm OCOP trở lên. Phát triển thương hiệu nông sản, tăng cường liên kết, hình thành các chuỗi giá trị trong nông nghiệp gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi và cấp nước tập trung nông thôn; hỗ trợ các doanh nghiệp trong đầu tư công trình cấp nước từ nguồn vốn xã hội hóa. Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến khí tượng thủy văn; chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố thiên tai xảy ra; kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai.

Câu 10. Hỏi: Giải pháp về xây dựng Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí kiểu mẫu của UBND Tỉnh cụ thể là gì?

Đáp: Giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 02 khu dân cư kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh Đồng Nai. Truyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó người dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện, tạo cảnh quan nơi ở sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống và hoàn thành nhiệm vụ của địa phương.  

Câu 11. Hỏi: Giải pháp về phát triển kinh tế tập thể như thế nào?

Đáp: Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế tập thể theo hướng vững chắc, xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo các quy định của Luật Hợp tác xã 2012; tuyên truyền vận động nông dân, các tổ chức kinh tế tham gia vào Tổ hợp tác, Hợp tác xã; vận động các tổ hợp tác mở rộng quy mô sản xuất và dịch vụ ngành nghề đáp ứng các điều kiện phát triển lên hợp tác xã; hỗ trợ khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho các hợp tác xã, tổ hợp tác có nhu cầu; phấn đấu năm 2022 thành lập mới thêm 01- 02 hợp tác xã, 02 - 03 tổ hợp tác, câu lạc bộ.

Câu 12. Hỏi: Giải pháp về công tác phát triển đô thị; quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị cụ thể ra sao?

Đáp: Chú trọng công tác lập quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập 10 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư theo định hướng Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố; quan tâm giữ vững các tiêu chí đô thị loại III đã đạt, nâng cao các tiêu chí đạt nhưng còn ở mức thấp và đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn, các tuyến vành đai, các tuyến đấu nối, các công trình trọng điểm, cấp bách, có tính kết nối khu vực; đồng thời tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố đảm bảo tiêu chí phát triển đô thị loại II theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, phân công, phân cấp quản lý theo đúng quy định, đảm bảo thường xuyên, liên tục, phủ kín địa bàn. Chủ động theo dõi tiến độ thực hiện dự án Khu Nhà ở xã hội phường Bảo Vinh và tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Câu 13. Hỏi: Giải pháp về công tác về công tác xúc tiến đầu tư như thế nào?

Đáp: Xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút mời gọi các nhà đầu tư có thương hiệu, tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm, đột phá đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của thành phố, đặc biệt là các lĩnh vực đô thị, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục, y tế,…nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Câu 14. Hỏi: Giải pháp về thu, chi ngân sách ra sao?

Đáp: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ và chống thất thu. Về chi ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và các khoản chi khác theo chỉ đạo của Chính phủ; ưu tiên chi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước trong điều hành ngân sách; phát huy vai trò của HĐND, Mặt trận và các đoàn thể trong việc giám sát hoạt động ngân sách.

Câu 15. Hỏi: Các giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trong năm 2023 là gì?

Đáp: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và thích ứng với tình hình mới; tập trung đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch, phấn đấu năm 2023 tăng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 01 - 02 trường; tiếp tục rà soát sắp xếp, bố trí lại mạng lưới trường lớp theo hướng tập trung, tinh gọn đầu mối quản lý nhằm tập trung nguồn lực đầu tư; tăng cường thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục địa phương. Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023 - 2024.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo; khắc phục các bất cập trong tổ chức dạy và học trực tuyến. Thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư trong giáo dục và đào tạo; chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng, cơ sở trường, lớp, thiết bị giáo dục. Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống theo các đề tài, dự án đã được duyệt. 100% cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO điện tử 9001:2015. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết về những lợi ích của ứng dụng “Long Khánh smart”, phấn đấu 100% người dân đang sử dụng điện thoại thông minh đều cài đặt ứng dụng và thường xuyên tương tác. ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, chữ ký số trên văn bản điện tử phần mềm quản lý văn bản Egov.

- Rà soát, đổi mới việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa và sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Câu 16. Hỏi: Các giải pháp về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ra sao?

Đáp: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nâng cao y đức và chất lượng công tác khám chữa bệnh để tạo niềm tin cho Nhân dân, nhất là người dân sử dụng bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý khi dịch bệnh phát sinh, tránh để lây lan trên diện rộng.

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em. Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, dân số và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương. Chú trọng đầu tư, phát triển đồng bộ, hiện đại mạng lưới y tế và cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực khám chữa bệnh y tế cơ sở. Thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển, thực hiện tốt cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Chú trọng công tác y tế dự phòng, bảo đảm đủ khả năng dự báo, kiểm soát hiệu quả các bệnh dịch, an toàn thực phẩm. Thực hiện các biện pháp bao phủ bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Câu 17. Hỏi: Các giải pháp về thực hiện chính sách xã hội như thế nào?

Đáp: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93%. Triển khai thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, đa dạng các gói bảo hiểm y tế, liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tiếp tục rà soát, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, phục hồi, ổn định thị trường lao động, thu hút người lao động trong điều kiện dịch Covid-19. Triển khai các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm, thực hiện đào tạo gắn với giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội và lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo để tạo hiệu quả cao, bền vững.

Câu 18. Hỏi: Các giải pháp về  thực hiện chính sách xã hội cụ thể như thế nào?

Đáp: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93%. Triển khai thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, đa dạng các gói bảo hiểm y tế, liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tiếp tục rà soát, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, phục hồi, ổn định thị trường lao động, thu hút người lao động trong điều kiện dịch Covid-19. Triển khai các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm, thực hiện đào tạo gắn với giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nông thôn. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội và lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo để tạo hiệu quả cao, bền vững.

Câu 19. Hỏi: Các giải pháp về quốc phòng – an ninh như thế nào?

Đáp:

- Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp tại địa phương. Đảm bảo tuyệt đối an ninh các sự kiện chính trị quan trọng.

 - Tập trung làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kìm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. Nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó các tình huống phức tạp xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố, của đất nước. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 2 cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới... Tập trung làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kìm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn.

Câu 20. Hỏi: Các giải pháp về công tác xây dựng chính quyền, nội chính là gì?

Đáp:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; chất lượng công tác chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND; chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, tập trung giám sát vào những vấn đề cử tri quan tâm; theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề nghị, kiến nghị sau giám sát; đôn đốc giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân, từ đó góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh việc phân cấp trong hệ thống hành chính, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.

- Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất, tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng để quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm.

- Thực hiện đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; công khai, minh bạch các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giải quyết tốt các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tăng cường và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và đẩy mạnh cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài. Tập trung giải quyết các phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh thành điểm nóng.  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu; vai trò trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Câu 21. Hỏi: Các giải pháp đẩy mạnh công tác Dân vận cụ thể như thế nào?

Đáp: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh những âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, tập hợp, hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những việc khó, nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở.

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình; phát huy dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra” nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi phát huy tiềm năng, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

- Chỉ đạo, nắm tình hình hoạt động MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, các tổ chức hội quần chúng về công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát triển số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên, nắm tình hình đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, nhân sự, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội của các đoàn thể: Công đoàn, Hội Nông dân từ cơ sở đến thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Câu 22. Hỏi: Các giải pháp về công tác xây dựng Đảng gồm những nội dung gì?

Đáp:

- Về chính trị tư tưởng: Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; công tác phòng, chống Covid-19. Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, luôn đi trước một bước, từ đó tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo; trong đó chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; triển khai các chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7, 8.

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Bám sát quy chế, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

- Quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn, hoàn thành công tác kết nạp đảng viên mới năm 2023. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV.

Bám sát Đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; chú trọng tuyển chọn, phân công, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện  Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; chú trọng các lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính,…Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh.

                                                           BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

 

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​