Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, duy trì và nâng cao Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2024; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại trong thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, duy trì và nâng cao Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Mục đích phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để các tiêu chí thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra qua đó cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố trong năm 2024. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. 100% cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác cải cách hành chính, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấm dứt tình trạng các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tuy nhiên các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện mang tính hình thức, không hiệu quả, không đạt yêu cầu.

240610 Cải cách hành chính.png
Chung tay cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Long Khánh

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu các cơ quan chuyên môn được UBND thành phố phân công chủ trì, theo dõi, triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung của Bộ Chỉ số cải cách hành chính theo lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện về UBND thành phố. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ được triển khai thực chất, đạt hiệu quả cao nhất trong khả năng thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung, nhiệm vụ phải được thực hiện kịp thời, thống nhất, không để xảy ra tình trạng một cơ quan, đơn vị chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của UBND thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong kế hoạch năm 2024; Tăng cường rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Khắc phục tình trạng niêm yết, đăng tải công khai các mẫu đơn, tờ khai hoặc các quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, gây khó khăn cho người dân, tổ chức khi tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chính sách tinh giản biên chế. Triển khai thực hiện nghiêm đề án vị trí việc làm và định mức biên chế công chức theo quy định của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi thực hiện cắt giảm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận, giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và yêu cầu đề ra.​

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​