Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Long Khánh năm 2023

Kế hoạch số 580/KH-HĐPH ngày 11/04/2023
về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thành phố về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023. Mục đích, thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tham mưu giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng trong việc thực hiện PBGDPL trong các ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

230413 Hoat dong hoi dong pho bien pl1.jpg

Bám sát nội dung, yêu cầu công tác PBGDPL đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Luật PBGDPL, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện công tác PBGDPL, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2023.  Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải đảm bảo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các Ủy viên của Hội đồng.

Qua đó, xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung vào nội dung sau đây: Các văn bản pháp luật mới được thông qua, ban hành năm 2022 và năm 2023; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biển; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tình hình biển, đảo Việt Nam; Cộng đồng ASEAN. Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh gương “người tốt, việc tốt", điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

6. Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến.jpg
Tổ chức, triển khai các Hội nghị để phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao quy định của Kế hoạch. Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 27/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng các phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 các Ủy viên Hội đồng xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​