Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024, mục đích, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

240229 Kế hoạch tuyên truyền.png
Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND TP Long Khánh 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024


Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu, xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng phải bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc tuyên truyền, phổ biến phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cần gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền trong đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi hành vi, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

Các phòng, ban, đơn vị, UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thành phố một cách thường xuyên và hiệu quả. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​