Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Long Khánh năm 2024

​Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024; UBND thành phố Long Khánh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, mục tiêu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân, chuyển đổi số thành phố.

​​240129 Cải cách hành chính thành phố Long Khánh năm 2024.jpg
Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Long Khánh năm 2024

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cụ thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cải thiện mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2024; Xây dựng các mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính"; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương sát với các mục tiêu, định hướng thành phố, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, các chỉ tiêu không thấp hơn Kế hoạch cải cách hành chính của UBND thành phố, hoàn thành trong tháng 01/2024; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo thẩm quyền quy định; Phối hợp với các ngành liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn cải cách hành chính theo quy định; Chủ động đề xuất Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trọng tâm cải cách hành chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương.

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​